திருக்குறள் (Thirukural)

Thursday, 11 December, 2014

Balance in Ur Bank a/c in SMS


   

தற்பொழுது ஒரு மாதத்திற்கு 5 முறை மட்டுமே 

இலவசமாக ATM எந்திரம் வழியே பணம் 


எடுக்கவோ அல்லது வங்கி கணக்கில் உள்ள 


கையிருப்பு பணத்தை பார்க்கவோ முடியும்.


அதற்கு மேல் பார்த்தால் ஒவ்வொரு முறைக்கும் 


20 ரூபாய் பிடித்துக்கொள்ளப்படுகின்றது. இதனால் 


சாமானிய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 


தற்பொழுது இலவசமாக வங்கி கணக்கில் உள்ள 


கையிருப்பு பணத்தை அறிந்து கொள்ள இலவச 


நம்பர் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.


கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இலவச எண்ணிற்கு கால் 


செய்தால் போதும், உங்களுடைய போன் 


எண்ணிற்கு கையிருப்பு தொகையை sms 


அனுப்பிவிடுவார்கள். உங்கள் நம்பர் பதிவு 


செய்யப்பட்ட நம்பராக இருக்கவேண்டும்.


1. Axis bank- 09225892258

2. Andra bank- 09223011300
3. Allahabad bank- 09224150150
4. Bank of baroda- 09223011311
5. Bhartiya Mahila bank- 09212438888
6. Dhanlaxmi bank- 08067747700
7. IDBI bank- 09212993399
8. Kotak Mahindra bank- 18002740110
9. Syndicate bank- 09664552255
10. Punjab national bank- 18001802222
11. ICICI bank- 02230256767
12. HDFC bank- 18002703333
13. Bank of india- 02233598548
14. Canara bank- 09289292892
15. Central bank of india- 09222250000
16. Karnataka bank- 18004251445
17. Indian bank- 09289592895

18. State Bank of india- 


          Get the balance via IVR 


                    1800112211 

             and 18004253800
19. Union bank of india- 09223009292
20. UCO bank- 09278792787
21. Vijaya bank- 18002665555
22. Yes bank- 09840909000
---  

படித்தால் மட்டும் போதுமா, நீங்கள் தெரிந்து 

கொண்டதை மற்றவருக்கும் தெரியபடுத்துங்கள்... 


இந்த பதிவை பகிருங்கள் .....


Tuesday, 9 December, 2014

Reuse-Kitchen-Cutlery              This fork photo stand can be made in minutes. It's so cute and easy.


This cool hand drawn tutorial tells you all you need to know about making these cool fork egg cups. You will have to find your own muscle man though!

  
These cool key chains are made with the bowls of spoons hammered flat and stamped.

Always losing your keys? Fear not as these utensil key holders are easy to make and look simply amazing! You will want to buy more keys just to hang them up!

This ring is pretty and contemporary. Make your own by taking the head off a fork, filing any rough edges and bending.
THANKS TO SOURCE ::  .awesomeinventions.com/reuse-kitchen-cutlery/

Monday, 10 November, 2014

Cleaning Stove Burners & Grates

   

These wre my stove burner/grates. YES.They were so bad that I am almost embarrassed to put a watermark on this photo.   As You cook… oil and grease spatter… they get heated and reheated and then pretty soon you have a disgusting coating that will not. scrub. off. ever.


What to do…? 
  Take about 1/4 cup of ammonia and seal it up with one of the burners in a large ziploc bag.  You only need a little ammonia in the bag.  You are not trying to soak the burner… you just want to seal it up with the ammonia fumes.

I leave it outside on a cookie sheet overnight.  (You can leave it inside, but I move it outside just in case the bag springs a leak or something.  Stinky.)  It is the fumes from the ammonia that dissolves all of the grease and hardened oil. You don’t need to soak it, it just needs to be sealed up with the ammonia fumes.
When it’s done sitting, it should wipe clean with a sponge.


See how amazing?  It’s the same burner.  Easy peasy, no more greasy. - 
Why buy expensive cleaners and/or use a lot of elbow grease?  Cheap ammonia and 12 hours = totally clean.
What would you do with extra time and money…?
You. Are. Welcome.

**************************************************   Updated***********************************
Never, EVER mix ammonia with anything that has bleach in it.  It creates toxic fumes.
  (In general, I suggest you don’t play chemist and try to mix ammonia with anything, period.)
****************************************************************************************************

Thanks to source :: www.thevspotblog.com/2011/07/cleaning-stove-burners-grates-best.html

Monday, 3 November, 2014

Cleaning Grout With A Homemade Grout CleanerWant a simple trick for cleaning grout in your shower, bath, or kitchen? This homemade grout cleaner works great and it only requires 2 ingredients: baking soda and bleach! When we moved into this apartment it wasn’t very clean. I already shared my 5 minute microwave steam cleaning tip, but another area that needed serious cleaning was the bathroom. The grout was disgusting! But after cleaning it with this homemade grout cleaner, it was brand new again!  
 

 Here’s what you need: 

  1. 3/4 C baking soda 
  2. 1/4 C bleach 
  3. an old toothbrush or a scrub brush

Mix the baking soda and bleach together in the bowl until it forms sort of a thick paste. Then apply the paste to the dirty grout lines and let it sit for 5-10 minutes. The bleach will do most of the work just sitting there, but after 5-10 minutes, scrub it with your toothbrush to really work the cleaner deeper into the grout. Wait another 5-10 minutes and then rinse the cleaner off of the grout. If you have a handheld shower head, use that, otherwise just use a damp rag and rinse it out often as you wipe the cleaner away. Remember, grout does sometimes turn darker when it’s wet. So if you’re not totally impressed with how sparkling white your grout is right when you finish rinsing it, wait a few hours until it dries!

I am so happy with how CLEAN everything is now! 

Just a few important notes: 
  1. You’re using bleach. Make sure you are wearing old clothes or something you don’t care about. I figured it wouldn’t splatter so I didn’t change before doing this, and now my jeans have white spots all over them! There is a surprising amount of splatter, even if you’re careful. So just change first. 
  2. Wear rubber gloves to protect your hands from irritation. 
  3. Open a window or wear a respirator to protect your nose, mouth, and lungs. 
  4. Wear safety glasses to protect your eyes from irritation. 
  5. And if you use a washcloth or rag to wipe the cleaner off, make sure it’s something that’s okay to be bleached.
Thnks to source::.practicallyfunctional.com/make-your-own-grout-cleaner/

Monday, 29 September, 2014

BOOST YOUR WIFI SIGNAL USING THIS SIMPLE TRICK.

Here is the most easy way to strengthen your WIFI signal using a SODA Can. This method has been proven to improve Wi-Fi reception from around 2 bars to about 4 on average, varying between 3 and 5.

Give it a go – all you’ve got to waste is a soda can!
Step 1 : Gather the required materials and tools. Soda Can , cutter, Scissor, and adhesive.

Step 2 : Clean the soda can and  pull-off its ring.


Step 3 : Cut the end off the beer can where there’s no opening. Do this using the Stanley knife or similar suitable safety knife
.
Step 4 : Cut around the end with the opening almost all the way. Leave a little bit of metal to keep attached the part that will be the base (see the white line in the illustration).

Step  5 : Cut along the middle of the can in a straight line, opposite to the piece of metal attaching the base.

Step  6 : Being careful, open up the middle piece of metal by bending it until it vaguely resembles the shape of a radar dish.

Step 7 : Place the completed Wi-Fi booster on your router. Place it so that the antenna pokes through the opening, and stick the base of the can to the router with a small piece of poster tack or other suitable adhesive. It’s time to test how much your Wi-Fi is now boosted!


Youtube explanation : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aUYGb2JtQYA
Thankz to source :  interesting-facts.info/2014/09/boost-your-wifi-signal-trick/

Thursday, 25 September, 2014

Evergreen Tips on Overcoming Negative Thoughts

Are you wondering on how to overcome negative thoughts? Well, a lot of people face a big challenge while trying to get over this problem. The sooner you understand the effects negative thinking can cause you in life, the sooner you realize the need of finding an effective solution to overcome negative thoughts. Some of the affects you may experience include feeling down all the time to the point of depression, physical effects such as reduced energy and easily stressing about anything and everything which is also associated with a number of health problems. Below are some of the top tips that will help you overcome negative thoughts in the most convenient way and in a remarkably short time.

First, you need to identify your negative thinking habits as well as the reason why you have them. Sometimes you may feel that you cannot control what you think, but you can choose the direction and actions you take which then starts to change your thinking. If you happen to know the source of your negative thinking, then make an effort of avoiding it, redirecting that energy to something else, or getting out of the environment that triggers it. Try to program your mind for more positive thoughts flowing into your mind as this can go a long way to control your negative thinking.

Make sure you surround yourself with positive people. If your current friends are just negative and aim at tearing each other apart through their words and actions, then expect a hard time in overcoming your challenge. Just like the saying goes, “birds of the same feather flock together’’ positive people will concentrate on your strong points since they are meant to build each other. Such a step will help you overcome negative thinking in a remarkably short time when you change the energy you expose yourself to.

Make a point of changing your language. By this I mean getting rid of certain words like should, might, try, and could. For instance, you can consider changing “I might go to work today’’ to “I will go to work today,” or “I will try doing this” to “I am going to do this”. This only keeps you positive and determined to do what you are supposed to do hence alleviating the negative thoughts gradually.

Think for yourself and learn to use your own initiative instead of waiting for other people. Believe in yourself and go ahead, take action towards your goals more independently when others cannot help. This comes with success and motivation in mind, hence helping you to diminish the negative thoughts about not being able to reach your goals and achievements. Waiting for people will only waste your time and might end up criticizing what you are doing.

Do not forget the benefits of healthy living. Negative thinking can easily lead to stress and other related health complications. Healthy eating will keep you physically fit and allow you to have more energy throughout the day giving you a more positive outlook on life.
Be informed, act smart and avoid depression and boredom by doing different and new things. Always remember to check for the best deals concerning self-improvement and how to overcome negative thinking and personal mental challenges from our website and all over the internet.

Thanks to Source : howtothinkpositive.net/evergreen-tips-on-overcoming-negative-thoughts/

Sunday, 14 September, 2014

தலை முடி கொட்டுவது ஏன்? கூந்தலை வளர்ப்பது எப்படி?


    தலை முடி கொட்டுவது ஏன்? கூந்தலை வளர்ப்பது எப்படி?

முடி கொட்டுதல் ஏன்?.

1.    நமது உடம்பில் பித்தம் அதிகரித்து காணப்பட்டால், முடிக் கொட்டுதல் உண்டாகும்.
2.    அடிக்கடி காபி, டீ0 போன்ற பானங்கள் பருகுவதாலும் அதிக அளவில் மதுபானங்களை உபயோகிப்பதாலும், அடிக்கடி அசைவம் உண்பதாலும், புகைப்பிடிப்பதாலும் தலைமுடி வெகுவாகப் பாதிக்கப்படுகிறது.
3.    எண்ணெய்யில் வறுத்த உணவுகள் (fried foods)
    என்ணெய் பதார்த்தங்கள்(oily food)
    புளிப்பு உணவுகள் (acidic food )
    இவைகளை அடிக்கடி அதிக  அளவில் உண்பதாலும் தலைமுடி கொட்டுதல், நரை போன்ற குறைபாடுகள் காணும்.
4.    அடிக்கடி ரசாயன மருந்துகளை (chemical medicines) உட்கொள்வதாலும் முடிகொட்டுதல் உண்டாகும்.
5.    உடம்பில் இரத்தம் குறைந்து உண்டாகும் இரத்த சோகை (anemia) நோயினாலும் உடம்பில் காணும் பொதுவான பலஹீனத்தாலும் (general debility), மனச்சோர்வு, மன உளைச்சல், கோபம் போன்ற காரணங்களினாலும் தலைமுடி சார்ந்த குறைகள் உண்டாகும்.
6.    டைபாய்டு காய்ச்சல் மிக முற்றிய நிலையிலும், பொடுகு மற்றும் பேன் அதிகரித்த நிலையிலும் ஹார்மோன் பற்றாக்குறை (hormonal imbalance) நிலையிலும் முடிக் கொட்டுதல் உண்டாகும் .
7.    அடிக்கடி ரசாயனம் கலந்த ஷாம்பு மற்றும் சோப்புகளை உபயோகிப்பதாலும் முடிக்கொட்டுதல், முடி வெடித்தல், முடி செம்பட்டையாதல் ஆகியன உண்டாகலாம்.


கூந்தல் வளர்ச்சியில் அரோமா எண்ணெய்கள்:

1.    ரோஸ்மேரி எண்ணெய் (rosemarry oil ): 100 கிராம் தேங்காய் எண்ணெயைக் கலந்து தினசரி தலைக்கு தேய்த்துவர முடி அடர்த்தியாக வளரும்.
2.    காஸ்டஸ் எண்ணெய் (costous oil ) : 100 கிராம் தேங்காய் எண்ணெய்யுடன் 5 துளி காஸ்டஸ் என்ணெய் கலந்து, தினசரி தலைக்குத் தேய்த்துவர-பொடுகுத் தொல்லை முற்றிலும் நீங்கி முடி அடர்த்தியாய் வளரும் .

3.    ஜூனிஃபர் பெரி (junifer berry)     –5 சொட்டு
எலாங் எலாங்(yalang yalang)     –7 சொட்டு
நல்லெண்ணெய்             –100 மி.லி
ஆமணக்கு எண்ணெய்        -10மி.லி

இவையனைத்தையும் ஒன்றாகக் கலந்து தலை முழுவதும் பூசி மசாஜ் செய்ய வேண்டும் . மசாஜ் செய்து 6 மணி நேரம் கழித்து குளிக்க, முடி உதிரல் குறைபாடு உடனே நீங்கும்.

4.    லாவண்டர் எண்ணெய்(lavener oil )    -5 சொட்டுகள்
லெமன் எண்ணெய் (lemon oil )     -10 சொட்டுகள்
ரோஸ்மேரி எண்ணெய்(rosemerry oil)    -10 சொட்டுகள்
டீடிரி எண்ணெய்(tea tree oil )        –10சொட்டுகள்
தேங்காய் எண்ணெய்            -100மி.லி

இவைகளை ஒன்றாகக் கலந்து வைத்துக்கொண்டு தினசரி தலைக்கு தேய்த்துவர அடர்த்தியுடன் கருமையாய் முடி வளரும்.

5.    ஸ்பெக்நாட் எண்ணெய்(spicknade oil)         –8சொட்டுகள்
டீ டிரி எண்ணெய் (tea tree oil)            -8சொட்டுகள்
லெமன் கிராஸ் எண்ணெய்(lemongrass oil )    -8 சொட்டுகள்
லெமன் எண்ணெய்(lemon oil)            -8சொட்டுகள்
சிடார்வுட் எண்ணெய்(cidarwood oil )        -8சொட்டுகள்
நல்லெண்ணெய்                    -20 மில்லி

இவைகளைக் கலந்து வாரம் இருமுறை மசாஜ் செய்து குளித்து வர, தீராத பொடுகும் தூர ஓடும்.

கூந்தல் மசாஜ் செய்ய சில எண்ணெய்கள்:
1.    தேங்காய் எண்ணெய்
2.    ஆமணக்கு எண்ணெய்
3.    கருஞ்சீரக எண்ணெய்
4.    ஆலிவ் எண்ணெய்
5.    நெல்லிக்காய் எண்ணெய்
6.    செம்பருத்தி எண்ணெய்
7.    கரிசலாங்கண்ணி எண்ணெய்
8.    பொன்னாங்கண்ணி எண்ணெய்
9.    கற்றாழை எண்ணெய்
10.    சவுரிப்பழ தைலம்

மேற்படி எண்ணையை கிண்ணத்தில் தேவையான அளவில் எடுத்து, வாயகன்ற பாத்திரத்தில் நீரை கொதிக்கவிட்டு, கிண்ணத்தில் நீரில் அமிழ்த்தி எண்ணையை சூடு செய்து உபயோகிக்க வேண்டும்.

தலைமுடி தாராளமாய் வளர சில குறிப்புகள்

1.    சாதம் வடித்த நீருடன் (வடிகஞ்சி) சிகைக்காய் பவுடரைக் கலந்து தேய்து வாரம் இருமுறை குளித்துவர, முடி அடர்த்தியாக வளரும்.
2.    ஆலிவ் எண்ணெய் சிறிது சூடாக்கி, தினசரி தேய்த்து 6 மணி நேரம் கழித்து குளித்துவிடவும். முடி பளபளப்பாகவும் அடர்த்தியாகவும் வளரும்.
3.    கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு உடல் போஷாக்கு மிகமிக முக்கியம். விதவிதமான கூந்தல் தைலங்களை உபயோகிப்பதைவிட சத்தான ஆகாரங்கள் கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் ஏற்றது.
4.    கறிவேப்பிலை உணவில் தாராளமாய் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள் தலைமுடி செழிப்பாய் வளரும்.
5.    சப்பாத்திக் கள்ளிப் பூவை சேகரித்து விழுதாய் அரைத்து தேங்காய் எண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி உபயோகித்து வர முடி அடர்த்தியாய் வளரும். முடி கொட்டுதல் நீங்கும்.
6.    செம்பருத்திப்பூவை கசக்கிச் சாறு எடுத்து முடி உதிர்ந்து சொட்டையாகியுள்ள இடத்தில் தேய்த்துவர முடி வளர ஆரம்பிக்கும்.
7.    ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய்யில் மூன்று ஸ்பூன் தேயிலையை கலந்து சூடாக்கி, தைலப் பதத்தில் இறக்கிவிடவும்,. இதனை தினசரி பயன்படுத்திட முடி கருமையாய் செழித்து வளரும் .
8.    வேப்பம்பூவை அடுப்பில் சிறிது வதக்கி, கசக்கி இளஞ்சூட்டுடன் உச்சந்தலையில் தேய்த்துவர முடி தாராளமாய் வளரும்.
9.    தாமரை இலையை அரைத்துச் சாறெடுத்து நல்லெண்ணெய்யுடன் கலந்து தைலமாக காய்ச்சிக் கொள்ளவும் . இதனை தலை சொட்டையான இடத்தில் தேய்த்துவர, அந்த இடத்தில் முடி கருகருவென வளர்ந்துவிடும்.
10.    மருதாணி இலையை தேங்காய் எண்ணெயிலிட்டு காய்ச்சி வடிகட்டி வைத்துகொள்ளுங்கள் . இதனை தினசரி தலைக்குத் தடவிவர செம்பட்டை மாறி முடி கருமையாகும்.
11.    வெந்தயத்தை தண்ணீர்விட்டு விழுதாய் அரைத்து தலையில் தேய்த்து, அரைமணிநேரம் வைத்திருந்து குளித்துவிடுங்கள் . அடிக்கடி பயன்படுத்திவர ,முடி வளரும், முடி கொட்டுதல் நீங்கும் .
12.    1 ஸ்பூன் இஞ்சில்ச் சாற்றில் சிறிது தேன் கலந்து அதிகாலையில் சாப்பிட்டுவர, பித்த நரை, மற்றும் இளநரை மறையும்.
13.    பாதாம்  எண்ணெய்யினால் தினசரி தலையில் வேர்க்காலில் (scalp) குறைந்தது 15 நிமிடங்கள் மசாஜ் செய்துவர முடி வளர்ச்சி அதிகமாகும் .
14.    வேப்பிலையை தண்ணீர்லிட்டு கொதிக்க வைத்து அந்த நீரில் தலையைக் கழுவி வர முடி வளர்ச்சி அடர்த்தியாகும்.
15.    பச்சைக் காய்கறிகளை நிறைய சாப்பிடுவதும் பால், பழங்கள், முளைக்கட்டிய தானியங்கள், வெண்ணெய், கோதுமை உணவுகள், சோயாபீன்ஸ், பருப்பு வகைகளை நிறைய உணவாகக் கொள்வதும் முடியை நன்கு வளர்த்திட ஏதுவாகும்.
16.    முடி நன்கு வளர முடி சார்ந்த பிரச்சினைகள் ஏற்படாமல் இருக்க, இயற்கை முறை ஷாம்புகளையே (natural shampoo) உபயோகியுங்கள்.
17.    தலைமுடியை நெல்லிக்காய் பொடி அல்லது சிகைக்காய் கொண்டு மசாஜ் செய்து அலசிவாருங்கள். முடி வளர்ச்சி உண்டாகும்.
18.    அடிக்கடி ஆயில் மசாஜ், முடியின் வேர்க்காலுக்கு (scalp) செய்து வாருங்கள்.
19.    மஹா பிருங்கராஜ தைலம்’ அல்லது ‘நெல்லிக்காய் தைலம் இவைகளைக் கொண்டு தலைமுடிக்கு மசாஜ் செய்திட, முடி தாராளமாக வளரும்.
20.    உடம்பில் மலச்சிக்கல் உண்டானால், உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகி, உடம்பில் பித்தம் அதிகரித்து, தலைமுடி கொட்ட ஆரம்பித்துவிடும். எனவே மலசிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.
21.    தினசரி செய்துவரும் எளிய உடற்பயிற்சியும் தலைமுடி வளர துணை செய்யும்.
22.    கீரைசூப், காய்கறி சூப், கேரட் சாறு இவைகளை அடிக்கடி சாப்பிடுவர தலைமுடி நன்கு வளரும்.
23.    கொத்தமல்லி இலைச்சாற்றினைக் கொண்டு, தலைமுடியின்  வேர்க்காலில் (scalp) மசாஜ் செய்துவர தலைமுடி கருமையாய் வளரும்.
24.    தேங்காய் எண்ணெய்யுடன் சிறிது எலுமிச்சைச்சாறு கலந்து தலையில் மசாஜ் செய்துவர, முடி நன்கு வளரும்.
25.    பெருஞ்சீரகத்தை(சோம்பு) விழுதாய் அரைத்து, வாரம் மூன்றுமுறை தலையில் தேய்த்துக் குளித்துவர, முடி கருமையாய் வளரும்.

Tuesday, 9 September, 2014

பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ்இன்று மிக முக்கியமாக கருதப்படும் ஒன்று பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ். ஆம் பிறப்பு சான்றிதழ், இறப்பு சான்றிதழ் உங்களிடம் இருக்கிறதா. சில பேரிடம் இறந்த சான்றிதழ் தொலைத்திருக்க வாய்ப்புன்டு. அதே போல் இந்த சான்றிதழை பெற மாநகராட்சி அலுவுலகத்தில் இனிமேல் நீங்க அலைய வேண்டியதில்லை.
இதை இனிமேல் ஆன்லைனில் பெறலாம் அதுவும் ஒரு ரூபாய் செலவு இல்லாமல் பிடிஎஃப் காப்பியில் சேவ் கூட செய்யலாம். உங்களிடம் ஏற்கனவே சான்றிதழ் இருந்தாலும் இந்த ஈ காப்பி டவுன்லோட் செய்து வைத்து கொண்டால் வேண்டும் போது பிரின்ட் அவுட் செய்து கொள்ளலாம். அது போக பரிமாற்றம் செய்ய அப்படியே ஈமெயிலில் பறி மாறிக்கொள்ளலாம்.
இதை நம்மூர் அட்களுக்கும் வெளியூர் அட்களும் இதனால் பலன் அடையலாம். அது போக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது எல்லாம் ஒரே விஷயம் தான். அது தான் பிறந்த தேதி மட்டும் அல்லது இறந்த தேதி மட்டும் போதும். இது இருந்தால் உடனே அந்த நாளில் பிறந்த இறந்த அத்தனை ஆட்களின் பெயரும் ஏ - இசட் ஆல்ஃபபட் முறையில் வரும் அதில் உங்களுக்கு வேன்டிய பெயரை கிளிக் பண்ணி பிரின்ட் அவுட் எடுத்து கொள்ளுங்கள் அல்லது
சேவ் பன்ணி கொள்ளுங்கள்.
அது போக பிறந்த இறந்த சட்டிஃபிக்கட்டில் ஏதேனும் தவறு இருந்தால் இங்கேயே திருத்தும் வசதி உள்ளது. ஒவ்வொரு சர்டிஃபிக்கடுக்கும் ஒரு யுனிக் நம்பர் உண்டு.
அதனால் சொத்து வாரிசு சான்றிதழ் கூட இதை வைத்து தான் வழங்கப்படும் அதனால் வீட்டில் இருந்தே பெற்று கொள்ளுங்கள் டோன்ட் வேஸ்ட் யூவர் டைம் அன்ட் மனி.


உங்களுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் பெற -
http://www.chennaicorporation.gov.in/online-civic-services/birthCertificate.do?do=ShowBasicSearch


உங்கள் பிறப்பு சான்றிதழில் தவறு இருந்தால் திருத்தி கொள்ள - http://www.chennaicorporation.gov.in/admin/birthCertificateList.do?method=editRecord&mode=enduser&regitrationNumber=COC%2F2011%2F08%2F116%2F000510%2F0


உங்களுக்கு தேவையான இறப்பு சான்றிதழ் பெற - http://www.chennaicorporation.gov.in/online-civic-services/deathCertificateBasicSearch.jsp


உங்கள் இறப்பு சான்றிதழை திருத்தி கொள்ள - http://www.chennaicorporation.gov.in/admin/deathCertificateList.do?method=editRecord&mode=enduser&registrationNumber=COC%2F2007%2F02%2F024%2F001095%2F0


இது சென்னை,மதுரை, கோயம்பத்தூர் , திருச்சி, மாநகராட்சியில் வசிக்கும் ஆட்களுக்கு மிச்சம் உள்ள ஊருகளுக்கு வருகிறது கூடிய சீக்கிரம்........


கோயம்புத்தூர் ஆட்களுக்கு - Birth https://www.ccmc.gov.in/ccmc/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=150


கோயம்புத்தூர் ஆட்களுக்கு - Death - https://www.ccmc.gov.in/ccmc/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=151


மதுரை ஆட்களுக்கு - http://203.101.40.168/newmducorp/birthfront.htm 

 (NO DNS so use the same format)

திருச்சி ஆட்களுக்கு - https://www.trichycorporation.gov.in/birth_search.php#menu


திருநெல்வேலி ஆட்களுக்கு பாரம் மட்டும் - http://tirunelvelicorp.tn.gov.in/download.htmlSaturday, 6 September, 2014

Tuesday, 2 September, 2014

Checking EC for lands in TAMILNADUChecking EC for lands in TAMILNADU
 if you know the following details of your land
 Zone, Sub-Register Office(SRO) ,Village , Survey No. 

Step:1     Go to http://ecview.tnreginet.net/ 
    Step:2    Choose  "EC"  in   Search By : EC Document

Step:3    Choose your respective Zone and District from the Drop down menu

Step:4     Select the correct Sub Registrar Office (SRO)  and   Village

Step:5     Choose the date range from the ”From Date”  &  “To Date”

Step:6     Enter the Survey no correctly.

Note:
          Eg:: Survey Number 1/1A, then type 1 in Survey No column and 1A in Subdivision No
        
Eg~ 546/2A1B1, then type 546 in Survey No column and 2A1B1 in subdivision No
The Encumbrance Certificate (EC) will be prepared as PDF file and given for download in the next page.

If your computer does not support the Tamil font in the downloaded PDF file,
download the FONT “Tab_Reginet.ttf” from link
                   http://www.tnreginet.net/TAB_R___.TTF


Thanks to Source : The hindu (Aug-30, 2014)